Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fakta om landstrøm

Sjøtransport har høy prioritet i arbeidet for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Color Line tar samfunnsansvar, og miljøstrategi preger selskapets investeringer.

Elektrisitet fra kraftnett på land

Skip trenger betydelig tilgang til strøm også når de ligger til kai – blant annet til belysning, ventilasjon, varme og drift av tekniske installasjoner. Vanligvis får skipene denne elektrisiteten fra et eget kraftverk om bord. Det drives av motorer som bruker diesel eller andre fossile drivstoff. Dette fører til utslipp som påvirker miljøet negativt både lokalt og globalt. Med landstrøm kommer elektrisiteten fra det vanlige kraftnettet på land. Landstrøm er begrepet som benyttes ved overføring av elektrisk kraft fra kraftnettet på land til skip som ligger i havn.

Klikk på bildet for å åpne bildegalleri.

Teknologi

Vanlig stikkontakt fungerer ikke når vi skal forsyne store skip med strøm. Høyspent strømforsyning fra land kobles til skipet, som har en egen transformator om bord som omdanner elektrisiteten til lavspenning. Dette krever avansert teknologi både på land og om bord i skipet. Kravet til sikkerhet ved bruk av landstrøm er høy, fordi det benyttes svært høy spenning (11 000 volt) og det er store kraftmengder som overføres. Color Lines anlegg er automatisert, og det betyr at ingen, hverken på land eller om bord i skipet, vil komme i direkte kontakt med høyspentanlegget. Kapasiteten på de ulike anleggene varierer mellom 2,5 (2 500 kW) og 5 (5 000 kW) megawatt.

Investeringer og spleiselag

Color Line har vært en pådriver for etableringen av høyspent landstrømanlegg i norske havner sammen med blant andre havnemyndighetene og virkemiddelapparatet ENOVA og miljøorganisasjonene. Color Line har eksempelvis i mange år vært samarbeidspartner med Bellona. Landstrømanlegget i Kiel er levert av Siemens, NG3 og Stadtwerke Kiel, og er et samarbeidsprosjekt med blant andre Kiel Havn og Kiel by.

Klikk på bildet for å åpne bildegalleri.

Installasjon av landstrømanlegg

  • Oslo 2011
  • Kristiansand 2014
  • Larvik 2016
  • Sandefjord 2017
  • Kiel 2019

Color Line benytter i dag landstrømanlegg i alle norske havner som selskapet trafikkerer. Anlegget i Kiel blir det første i en av selskapets havner i utlandet.

Miljøet vinner

Resultatet av å bruke landstrømanlegg i havnene er at de årlige utslippene fra Color Line av CO2 er redusert med ca. 10 000 tonn. Bruk av landstrøm reduserer i stor grad skipenes utslipp av NOx, SOx, partikler og svevestøv under landligge, og utgjør dermed effektive og viktige miljøtiltak. Det gir renere luft i byene. I Sandefjord bidrar anlegget til at Color Viking kan skru av motorene ved landligge, og dermed redusere CO2 utslippet med 2500 tonn i året. Dette tilsvarer utslippsmengden fra 1350 biler eller 300 bolighus i året. Når cruiseskipene Color Fantasy og Color Magic, benytter landstrømanlegget i Kiel vil det tilsvarende kunne redusere de årlige utslippene av CO2 fra Color Line med ca. 2 600 tonn.

I tillegg vil utslippene av NOx, SOxog svevestøv gå betraktelig ned, noe som vil gi renere luft, samtidig som støyen vil bli vesentlig redusert. Fra sommeren 2019 vil det nye skipet Color Hybrid gå på strøm inn og ut av Sandefjordsfjorden. Det vil ytterligere redusere utslipp, samtidig som støy reduseres. Støyreduksjonen fra landstrømanleggene kommer naboer og brukere av havnen og fjorden til gode.

Klikk på bildet for å åpne bildegalleri.

Pionerer på landstrøm i Norge – Tyskland neste

I samarbeid med Oslo Havn, ENOVA, Bellona og Hafslund Nett representerte landstrømanlegg i Oslo havn for cruiseskipene Color Magic og Color Fantasy i 2011 et pionerarbeid. Skipene var de første store skipene i Norge som gikk over til å benytte landstrøm. Selskapet samarbeider med havnemyndighetene i Kiel om installasjon av anlegg i havnen, og skipene kobler seg til landstrøm i mai 2019.

Miljøutslipp

NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksider som blant annet dannes i forbrenningsmotorer under høy temperatur og trykk. Hovedproblemet med nitrogenoksid- forurensning er eutrofiering (overgjødsling) som kan føre til dårlig vannkvalitet og skadelig oppblomstringer av alger. Nitrate partikler kan også bidra til luftveisplager hos allergikere.

SOx er en gass som sorterer under svoveloksidene. Den dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, i hovedsak olje og kull. Svoveldioksid kan gi helseproblemer ved store konsentrasjoner, spesielt hos astmatikere. Utslipp av SOx bidrar til luftveissykdommer og sur nedbør som igjen kan føre til skogdød og fiskedød.

Svevestøv er en betegnelse på usynlige partikler (med diameter under 10 mikrometer) som oppholder seg i lufta over en viss periode. Noen partikler kan plage øvre luftveier, mens andre kan gi hjerte- og lungesykdommer. Hovedkildene til svevestøv i byer i Norge er veitrafikk og vedfyring.

CO2 er den viktigste klimagassen vi har. Økt konsentrasjon av CO2 i atmosfære forårsaker global oppvarming. Det er derfor denne klimagassen som hovedsakelig blir diskutert når vi diskuterer tiltak for å begrense global oppvarming.