Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Samfunns­­engasjement

Color Lines viktigste samfunnsansvar er selskapets bidrag til verdiskaping, innovasjon og arbeidsplasser i de fire landene selskapet har aktivitet – Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Ringvirkninger

Norge er en halvøy i Europa der norsk industri, reiseliv og øvrig samfunnsliv er avhengig av velfungerende transport og logistikksystemer. Effektiv og miljøvennlig sjøtransport

av mennesker, biler og gods står sentralt. Color Line er en betydningsfull aktør innen miljøvennlig skipsfart og et bærekraftig reiseliv. Selskapet opererer daglige ruter mellom Norges viktigste samarbeidsland – Sverige, Danmark og Tyskland.

Innovasjon og digitalisering

Store investeringer

Transport av mennesker, biler og gods er avhengig av velfungerende logistikksystemer. Color Line har investert over ni milliarder kroner de senere årene i en moderne, kostnadseffektiv og miljøtilpasset flåte med effektive havner.

Sommeren 2019 lanserte Color Line verdens største plug-in hybrid skip på linjen mellom Sandefjord og Strømstad. Skipet tar i bruk helt nye løsninger for å redusere støy og utslipp. Batteriene på fem mega watt lades med miljøvennlig strøm fra landstrømanlegg fra land i Sandefjord. Color Hybrid er bygget ved Ulstein Verft og over 70 prosent av leverandørene er fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge.  En rapport fra Menon viser at ringvirkningene nasjonalt og lokalt utgjør nærmere en milliard kroner ved bygging av Color Hybrid.  
Inkludert Color Hybrid har selskapet investert i seks skip siden 2004. Flåtefornyelsen består i dag av de fem passasjer- og transportskipene Color Fantasy, Color Magic, SuperSpeed 1, Super Speed 2 og Color Hybrid.

«Det er en stor dag for norsk skipsfart og en stor dag for norsk maritim næring»

Statsminister og M/S Color Hybrids gudmor, Erna Solberg, under dåpen i Sandefjord 23. august 2019.

Landstrøm gir store miljøbesparelser
Innføringen av landstrøm i Oslo i 2011 vekket betydelig internasjonal oppmerksomhet, og satte ny internasjonal standard for fremtidens bærekraftige skipsfart.  Color Line benytter i dag landstrøm i alle norske havner som selskapet trafikkerer, og i 2019 koblet selskapet seg også til landstrøm i havnen i Kiel. I januar 2020 installerte selskapet landstrøm anlegg på Framnes i Sandefjord.

Ved bruk av landstrøm til skipene er det besparelser på totalt 10 000 tonn CO2 årlig tillegg til reduksjoner i utslipp av NOx, SOx og støy. Innføringen av den innovative teknologien har gitt målbare resultater for de byene der Color Lines skip ligger til havn.

Digitalisering

Digitaliseringen av samfunnet påvirker hvordan vi løser arbeidsoppgaver. Ny teknologi innføres i et raskere tempo enn tidligere, og med det følger nye muligheter for kundene, endringer i arbeidsoppgavene og arbeidshverdagen til alle som arbeider i Color Line.

Selskapet har de senere årene gjort betydelige teknologiske- og organisatoriske grep med innføring av moderne og kostnadseffektive IT-løsninger blant annet knyttet til kommunikasjon og digital booking.

Ved årsskiftet 2019/2020 flyttet selskapet inn i et nytt lager og logistikksenter i Hirtshals. Anlegget tilfredsstiller dagens bygningstekniske miljøkrav med blant annet utnyttelse av jordvarme og solcellepaneler. Det nye senteret samler og effektiviserer alle lagerfunksjoner med forsyninger til skipene. Sentrallageret vil bidra til effektivisering i alle ledd. Bestillinger som tidligere ble gjort manuelt vil nå gjøres heldigitalt og er samordnet med selskapets innføring av et nytt om bordsystem på skipene. Color Hybrid er det første skipet i flåten som tok i bruk det nye systemet og de andre skipene vil få systemet installert de nærmeste årene.

«Miljøinvesteringene er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart»

Konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line

Kortreist reiseliv

Color Line er en betydelig reiselivsaktør med skip som går i helårstrafikk mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Hvert år reiser ca 4 millioner passasjerer med et Color Line sine skip. Med Color Hotel Skagen og strategiske partnerskap innen reiselivsbransjen, er selskapet en viktig aktør i en voksende næring.   Color Line deler reiselivsnæringens og myndighetenes mål om at en videre vekst må skje i de nære, internasjonale markedene. Selskapet er godt posisjonert både i Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland.

600 000 utenlandske turister til Norge i året med Color Line
Årlig kommer 600 000 utenlandske turister til Norge med Color Line. Gjennomsnittlig blir en utenlandsk turist 10,8 døgn i Norge ifølge Innovasjon Norges Turistundersøkelse. Det tilsier at trafikken med Color Line bidrar med 6,5 millioner gjestedøgn i året som igjen gir et turistkonsum inkludert betaling for reisen på rundt NOK 10 milliarder i året (kilde: Norsk Reiseliv 2019).

Skipene SuperSpeed 1 og SuperSpeed 2 går fra Larvik og Kristiansand til Hirtshals. Overfarten fra Norge til Danmark tar i overkant av tre timer. I Danmark samarbeider selskapet med en rekke reiselivsdestinasjoner og leverandører som eksempelvis Legoland® Billund Resort, Lego House og Visit Nordjylland i tillegg til selskapets eget Color Hotel Skagen. I Norge har selskapet samarbeide med de viktigste fjelldestinasjonene, hotellkjeder og opplevelsestilbud i de største byene

Sverige og Norge er hverandres største reiselivsmarkeder og Color Hybrid har i de fire siste månedene av 2019 vist seg å slå svært godt an i markedet med en trafikkvekst på over 30 prosent. Samarbeidet i Sverige er fokusert på Strømstad regionene, Göteborg og Västra Götaland.

Utvikling og nye markeder
Color Line deltar aktivt reiselivet gjennom foreningen Norsk Reiseliv, NCE Tourism og Visit OSLO for å bidra til å skape et mer helhetlig reiselivsprodukt og en mer målrettet og felles markedsinnsats internasjonalt. På linje med andre vekstnæringer må myndighetene, forskningsmiljøet og næringsaktørene stå sammen, og kontinuerlig arbeide med å utvikle destinasjoner og attraksjoner parallelt med å søke nye markeder og markedssegmenter. 

Fra vei til sjø og bane

Totalt frakter Color Lines fem skip en godsmengde på 360 000 TEU (6m) til og fra Norge per år. Størst er transporten på SuperSpeed 2 mellom Larvik og Hirtshals. Ved å flytte mer transport av varer fra vei til sjø vil det bli mindre veitrafikk, færre ulykker, lavere utslipp og langt mindre veislitasje.

Positive effekter på klima, miljø og sikkerhet

Prognosene for økonomien og for befolkningsutviklingen indikerer en vekst i godstransporten på 35–40 prosent målt i tonnkilometer frem mot 2040. Dette er bakgrunnen for at regjeringen gjennom statsbudsjettet har etablert en tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø. Ved å flytte lasten fra vei til sjø reduseres utslippene av CO2 vesentlig sammenliknet med om lasten hadde blitt transportert på vei. Flytting av omlag 170 000 trailere fra vei til sjø tilsvarer en årlig miljøbesparelse lik en 2000 kilometer land kø med trailere.  Det tilsvarer strekningen fra Oslo til Nordkapp langs landeveien (Et samfunn i endring, Color Line 2015). 

Selskapet har sammen med viktige godskunder utviklet intermodale løsninger blant annet med et eget godstog i samarbeid med KombiVerkehr direkte mellom Kiel i Tyskland og Verona i Italia. I tillegg tilbys frakt med tog fra havnen i Kiel til seks andre godsknutepunkt i Europa. I Kiel lastes godset direkte om bord på toget. Dette sikrer gode, kostnadseffektive logistikkløsninger, og som har lavere energiforbruk og klimautslipp enn veikjøring. Med denne intermodale løsningen kan gods fra Europa nå Oslo på under 48 timer.

For å sikre effektiv distribusjon tilbyr Color Line også spedisjonstjenester, slik at all fortolling og innførsel av tollpliktig gods skjer i henhold til tollbestemmelsene i EU.  

Maritim arbeidsgiver og viktig opplæringsbedrift

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip i norsk register, med norsk hovedkontor og med norsk eierskap. Color Line er en stor arbeidsgiver med til sammen i underkant av 2 000 årsverk i fire land.

Karrierevei til sjøs
Color Line arbeider målrettet med å tilby en attraktiv karrierevei til sjøs, og mottok prisen som Årets Maritime Lærebedrift 2019 fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Opplæring er en viktig del av rederiets arbeid med å sikre rett kompetanse for fremtiden, og for å sikre tilgang til sjøfolk på alle nivåer. Derfor satser rederiet på utdanning både på fagskole og høyskole. Selskapet har siden 1996 kontinuerlig tatt inn nye lærlinger. Det betyr at det er over 1 000 lærlinger som har fått sin opplæring i Color Line i disse årene. Dette er hovedsakelig ansatte innen dekk og maskin, men de senere årene er det tatt inn lærlinger også innen kjøkken- og servitørfaget. Color Line har et eget program for å ha kadetter om bord i sommermånedene. Dette for å sikre at studentene både får praktisk erfaring og fartstid mellom studieårene. Color Line gir ungdommer muligheten til å være utplassert noen dager om bord for å få innsikt i den maritime næringen.

Internasjonalt konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår.

Den maritime klyngen i Norge er en forutsetning for videre utvikling av norske rederier og den maritime leverandørindustrien Byggingen av Color Hybrid er en bekreftelse på den internasjonale konkurransedyktigheten som den maritime næringen i Norge representerer når næringen har internasjonalt konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår.

Menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv

Color Line respekterer og arbeider aktivt for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos leverandører og forretningsforbindelser.

Grunnleggende menneskerettigheter omfatter internasjonalt anerkjente rettigheter som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Anstendige arbeidsforhold omfatter arbeid som ivaretar de grunnleggende menneskerettighetene, HMS på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Arbeidet er forankret i selskapets styringsdokumenter. Interne retningslinjer beskriver selskapets tilnærming og hvordan selskapets ansatte skal arbeide for å oppfylle våre forpliktelser.

Color Line har en systematisk, kontinuerlig og risikobasert tilnærming til å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal være en naturlig del av våre daglige aktiviteter. Arbeidet inkluderer regelmessige aktsomhets- og risikovurderinger for å identifisere, forhindre og redusere risiko for at frembringelsen av våre produkter skal få negative konsekvenser.

Color Line har publisert sin første redegjørelse for virksomhetens aktsomhetsvurderinger. I den kan du lese mer om Color Lines arbeid med å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelsen er tilgjengelig her.

Color Lines virksomhet drives i tråd med gjeldende lovgivning. Vi forventer og krever at våre arbeidstakere, leverandører og andre forretningsforbindelser gjør det samme. Les mer om kravene vi stiller til leverandører her.

Vi oppfordrer våre leverandører og forretningsforbindelser til å rapportere avvik fra vår Supplier Code of Conduct, menneskerettighetsbrudd, uanstendige arbeidsforhold og andre potensielt ulovlige forhold knyttet til produkter og tjenester som leveres til Color Line via vår varslingskanal.

Informasjon
Dersom du ønsker ytterligere informasjon om Color Lines håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser, kan du henvende deg på e-post til compliance@colorline.no.

Ansvarlig spill

I 2009 fikk Color Line tillatelse fra norske myndigheter til å drive penge- og underholdningsspill om bord på skipene mellom Norge og utlandet. Myndighetene la vekt på at rammevilkårene for norske rederier skal bidra til å opprettholde dagens rutestruktur.

Av hensyn til norsk skipsfarts konkurransevilkår ble det åpnet for underholdningsspill om bord. Spill om bord er regulert etter forskrift fra 1. januar 2009, og regelverket forvaltes av Lotteritilsynet. Penge- og underholdningsspillene om bord er en viktig del av Color Line sitt underholdningstilbud og består av gevinstautomater og ulike former for bordspill.

Color Line støtter frivilligheten i Norge

Frivilligheten er en viktig hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv, og Color Line deler hvert år ut midler fra vår spillvirksomhet ombord til samfunnsnyttige formål innenfor kultur, idrett og annen frivillighet i Norge. I alt støtter Color Line arbeidet til nærmere 100 små og store organisasjoner, og bidrar gjennom dette til å skape aktiviteter og møteplasser særlig for barn og unge.

Lotteriverdige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd, må være forhåndsgodkjent ved søknadstidspunktet som en lotteriverdig organisasjon hos Lotteri- og stiftelsestilsynet innenfor kultur, idrett, klima/miljø eller frivillig/humanitær.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av organisasjonens formål, drift og fokusområder, og organisasjonen må enten være nasjonal, geografisk plassert på Sørlandet eller Østlandet eller ha tilknytning til Color Lines reiselivsaktivitet i Norge.

Søknader behandles i perioden oktober/november for støtte i påfølgende år, og eventuelle tilskudd innvilges for ett år av gangen og med to utbetalinger i løpet av året. Lotteriverdige organisasjoner som møter Color Lines søknadskriterier kan sende inn søknad til følgene e-postadresse: spillemidler@colorline.com.

Søknadsfristen for støtte i 2025 er 1.augst 2024.Søkere vil motta beskjed innen utløpet av året om søknaden er innvilget eller avslått.

Personvern og informasjonssikkerhet

Color Line har de siste årene arbeidet systematisk for å sikre etterlevelse knyttet til GDPR-regelverket.

GDPR-regelverket

Selskapets kunder forventer at Color Line tar personvern på alvor og selskapet jobber kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle gode rutiner og systemer for effektiv behandling av personopplysninger, og jobber løpende med identifikasjon, vurdering, dokumentasjon og hensiktsmessige tiltak knyttet til selskapets ulike personvernproblemstillinger. Særlig har selskapet det siste året jobbet med å fange opp og håndtere nye former for GDPR-problemstillinger som oppstår ved utviklingen av nye produkter og digitale verktøy. Det er utviklet et digitalt opplæringskurs innen personvern som er obligatorisk for alle medarbeidere i Color Line. I tillegg holdes det samlinger for både ledere og mellomledere for å sikre kompetanseheving og identifikasjon av nye problemstillinger. Rollen som selskapets personvernombud besittes i dag av Color Lines Compliance Officer. I tillegg har selskapet dedikerte personvernressurser på tvers av virksomheten som følger opp aktuelle GDPR-problemstillinger.

Nulltoleranse for korrupsjon og hvitvasking

Color Line har nulltoleranse for korrupsjon og mislighold. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som skal veilede ansatte i hverdagen med hensyn til adferd overfor gjester, leverandører og kollegaer. Rutinene er nedfelt i rederiets styringssystem og er implementert i samtlige selskap i konsernet.

Alle ansatte gjennomgår et forpliktende e-læringsprogram knyttet til selskapets etiske retningslinjer, og det er etablert systemer for å sikre etterlevelse.

Selskapet har klare rutiner for oppfølging og varsling av kritikkverdige forhold og har en ekstern varslingskanalordning som løpende monitorers av PwC Advokater AS.

Se årsrapport
 

+2
Klikk på bildet for å åpne bildegalleri.