Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Samfunns­­engasjement

Siden etableringen i 1990 har Color Line fornyet og tilpasset seg et marked og et samfunn i betydelig endring.

Ringvirkninger

Color Line har en fot i maritim næring og en fot i reiselivsnæringen. Selskapets virksomhet har store ringvirkninger for samfunnet generelt, men særlig innenfor den maritime sektor, reiselivet og kultur i de lokalsamfunn selskapet opererer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Selskapet har derfor et ansvar for å adressere nasjonale- og internasjonale utfordringer. Color Line arbeider systematisk innenfor områder hvor det kreves utstrakt samfunnsansvar.

Omstilling 
Å lykkes med omstilling er avgjørende for å videreutvikle velferdssamfunnet. En statlig produktivitetskommisjon i Norge har avdekket behovet for innovasjon og økt effektivitet i alle næringer og i alle deler av samfunnet, og innenfor rammene av et fremtidig lavutslippssamfunn. Bærekraft er definert av FN gjennom 17 vedtatte bærekraftsmål. Disse gir viktige føringer også for selskaper som Color Line. 

Økt produktivitet - teknologi og digitalisering
Color Line har de senere årene foretatt tunge teknologiske og organisatoriske grep med innføring av moderne og kostnadseffektive IT-løsninger blant annet knyttet til kommunikasjon og digital booking. Løsningene bidrar til automatisering av oppgaver og kostnadseffektiv digitalisering av driften og bedre kundeopplevelse for gjestene. 

«Color Lines SuperSpeed-konsept er kanskje det beste eksempelet på industrialisering i norsk reiselivsnæring. »

Professor, Torgeir Reve, Handelshøyskolen BI

Innovasjon og reiseliv

Reiseliv er en internasjonal vekstnæring og norsk reiseliv har et betydelig potensial, og er av regjeringen og Stortinget pekt ut som en fremtidig vekstnæring. Transport av mennesker, biler og gods er avhengig av velfungerende logistikksystemer. Color Line har investert over åtte milliarder kroner de senere årene i en moderne kostnadseffektiv og miljøtilpasset flåte med effektive havner. I 2017 ble utbyggingen av landstrømanlegg i Color Lines fire norske havner sluttført, og selskapet fremstår som et av Europas mest miljøeffektive rederier. Et tilsvarende anlegg vil stå ferdig i Kiel i 2019. Satsingen er i tråd med internasjonale og nasjonale mål om en bærekraftig transport- og reiselivsnæring. 

Verdiskapning og ny verdiskapning
Årlig ankommer nærmere ca. 600.000 utenlandske turister til Norge med Color Line. Turistene representerer årlig cirka 3,5 millioner gjestedøgn på land og selskapets internasjonale gjester utgjør rundt 8 prosent av det totale turistforbruket i Norge. Totalvirkning av samlet forbruk i Norge utgjør nesten 3,6 milliarder norske kroner i følge beregninger gjort av Horwath Consulting (2016) og forskningsprosjektet REISEPOL. Hver krone en utenlandsk gjest forbruker om bord resulterer totalt sett i elleve kroner i omsetning på land i Norge.

Norge som turistmål
Color Line er den største transportøren av utenlandske turister sjøveien til Norge og selskapet er en ledende turoperatør. 

Norsk reiseliv viser en positiv utvikling, og Color Line deler myndighetenes og næringens mål om at videre vekst må skje i de internasjonale markedene. Color Line deltar aktivt i fellesskapet blant annet gjennom foreningen Norsk Reiseliv, NCE Tourism og Visit OSLO for å bidra til å skape et mer helhetlig reiselivsprodukt og en mer målrettet og felles markedsinnsats internasjonalt. På linje med andre vekstnæringer må myndighetene, forskningsmiljøet og næringsaktørene stå sammen, og kontinuerlig arbeide med å utvikle destinasjoner og attraksjoner parallelt med å søke nye markeder og markedssegmenter. 

Maritim arbeidsgiver
Det maritime clusteret i Norge er en forutsetning for videre utvikling av norske rederier og den maritime leverandørindustrien. Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjertrafikken til og fra Norge som opererer med norsk flagg, hovedsakelig norsk mannskap, norsk eierskap og med norsk hovedkontor. Sommeren 2019 vil Color Line sette inn verdens største plug-in hybrid skip på linjen mellom Sandefjord og Strømstad. Skipet bygges ved Ulstein Verft og underleverandørene er i hovedsak en del av det maritime clusteret i Norge. Byggingen av Color Hybrid er en bekreftelse på den internasjonale konkurransedyktigheten som den maritime næringen i Norge representerer når næringen har internasjonalt konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår. En rapport fra Menon viser at ringvirkningene nasjonalt og lokalt utgjør nærmere en milliard kroner ved bygging av Color Hybrid.  

Color Line er en stor arbeidsgiver med til sammen 2.400 ansatte, og er Norges største maritime opplæringsbedrift med nærmere 50 lærlinger og kadetter på dekk og på maskin, samt i underkant av 40 lærlinger i hotelldriften. Color Line arbeider målrettet med å tilby en attraktiv karrierevei til sjøs, og er den største bidragsyteren til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. De siste ti årene har selskapet bidratt med rundt NOK 100 millioner kroner til stiftelsen, som er opprettet for å gi lærlinger og kadetter muligheter i den maritime næringen. Fondsmidlene benyttes også til kompetanseheving – og rekrutteringstiltak, samt prosjekter innen helse, miljø og sikkerhet i de maritime næringene.

Landstrøm gir store miljøbesparelser
Innføringen av den innovative teknologien har gitt målbare resultater for de byene der Color Lines skip ligger til havn. Landstrøm til skip betyr at elektrisiteten kommer fra det vanlige kraftnettet på land. Innføringen av landstrøm i Oslo i 2011 vekket betydelig internasjonal oppmerksomhet, og satte ny internasjonal standard for fremtidens bærekraftige skipsfart. 

Sjøtransport er miljøeffektivt
Behovet for varetransport øker kraftig. EUs mål er at femti prosent av varetransporten skal overføres fra vei til sjø og jernbane innen 2050. Årsaken er at transport sjøveien er betydelig mer klima- og miljøvennlig enn transport landeveien. 

Color Line er en viktig aktør innen miljøvennlig transport av mennesker og gods. Sammenliknet med gods på vei reduserer transport til sjøs energiforbruket med 82 prosent, CO2-utslippet med 94 prosent og NOx-utslippet med 86 prosent. Flytting av omlag 170 000 trailere fra vei til sjø tilsvarer en årlig miljøbesparelse lik en 2000 kilometer land kø med trailere.  Det tilsvarer strekningen fra Oslo til Nordkapp langs landeveien (Et samfunn i endring, Color Line 2015). 

«Color Line har investert over 200 millioner kroner frem til 2016 for en mer bærekraftig og miljøvennlig drift, og våre landstrømanlegg er viktige miljøbidrag og et skritt nærmere visjonen til norsk skipsfart om nullutslipp, »

Konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line (Pressemelding, mai 2016).

Informasjonssikkerhet

Nulltoleranse for korrupsjon
Color Line aksepterer ingen form for korrupsjon eller mislighold. Det er utarbeidet retningslinjer som skal veilede ansatte i hverdagen med hensyn til adferd overfor gjester, leverandører og kollegaer. Selskapet har rutiner for oppfølging og varsling av kritikkverdige forhold. Alle ansatte går gjennom et forpliktende e-læringsprogram, og det er etablert gode systemer for å sikre etterlevelse med en egen varslingskanal for ansatte.

Personvern og informasjonssikkerhet
Color Line tar personvern på alvor, og vi skal sikre at personopplysninger er trygt behandlet og i henhold til reglene om personvern. Rederiet har opprettet et eget personvernombud, som skal bistå med å sikre bevissthet og kompetanse på korrekt behandling av personopplysninger.  Personvernombudet jobber sammen i et eget team med IT sikkerhetssjef og selskapets sikkerhetssjef for å sikre at kunnskapen om korrekt behandling av personopplysninger når ut i alle nødvendige ledd i organisasjonen. 

Ansvarlig spill
I 2009 fikk Color Line tillatelse fra norske myndigheter til å drive kasino og pengespill om bord på skipene. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hvert år deler rederiet ut en lovbestemt andel av inntektene fra spillvirksomheten til kultur, idrett og annen frivillighet i Norge. Siden ordningen ble innført i 2009 er det delt nærmere NOK 170 millioner kroner til samfunnsnyttige formål, herunder blant annet Miljøstiftelsen Bellona, barnekoret ved Den Norske Opera og Ballett og en lang rekke idrettslag, som spiller en viktig rolle for trivsel og samfunnsutvikling lokalt.

For å forebygge spillavhengighet og uønsket spilleatferd har Color Line etablert effektive kontrollsystemer og opplæringsprogrammer, og selskapet deltar i Spillansvarsforum i regi av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Samfunnsrapport 2018 – Et samfunn i endring

 

+2
Klikk på bildet for å åpne bildegalleri.