Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sikkerhet og beredskap

Color Line bestreber seg til enhver tid å forebygge situasjoner som kan medføre skade på liv, helse og miljø.

Sikkerhet og beredskap

Driftsselskapet Color Line Marine AS (CLM) er ansvarlig for at den maritime driften gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk og krav og for at sikkerhetsaspektet
samtidig ivaretas. CLM jobber slik sett også med å forebygge situasjoner som kan medføre skade på liv, helse og miljø. Stadig forbedres rapportering og årsaksbehandling av hendelser slik at selskapet oppnår bedre innsikt over faremomenter ved driften og selskapet kan iverksette forebyggende tiltak for å unngå uønskede hendelser. Det oppnås resultater fra dette arbeidet i form av redusert antall alvorlige avvik, der eksempelvis antall observasjoner
ved Havnestatskontroller er stabilt lave. Selskapet mottar videre positive tilbakemeldinger både fra interne og eksterne revisjoner, eksempelvis revisjoner fra klasseselskap og sjøfartsmyndigheter.

Skipene og CLM beredskapsgruppe på land øver regelmessig. Det ble også i 2016 gjennomført flere større øvelser sammen med myndigheter og myndighetsorganer (politi, justis, nødetater, etc). Blant annet deltok selskapet med terminalene i Sandefjord og Strømstad samt M/S Bohus, i den nasjonale hovedøvelsen «Tyr», som var en samordningsøvelse mellom flere offentlige etater i november 2016. Skipene M/S Superspeed 1 og M/S Superspeed 2 deltok også i nødslepøvelse med Kystverket og statens slepeberedskap i november 2016.

Color Line Marine AS er selskapets maritime driftsselskap (ISM kode selskap). Selskapet har i 2016 vært representert i norske og internasjonale forskningsprosjekter og organer som arbeider for å fremme sjøsikkerhet og miljø i maritime sammenhenger. Selskapet arbeider også for at nye krav og regler innenfor slike områder, i størst mulig grad blir like og utøvd likt i selskapets seilingsområder og markeder.

I 2016 gjennomførte rederiet, ved hjelp av egne ansatte eller innleide vektere, for første gang siden Schengen samarbeidet oppstod, 100 prosent ID-kontroll av alle påstigende passasjerer fra havner i utlandet. Dette ble igangsatt ut fra krav fra det norske Justisdepartement for å begrense uautorisert og uønsket adgang til riket via utenriksferger som et midlertidig tiltak fra november 2015, men tiltaket ble etterhvert utvidet til å gjelde hele 2016, og pågår fortsatt da dette skrives (mars 2017). Ingen kritiske situasjoner oppstod, men ca 400 personer (av ca 1,9 millioner
kontrollert) ble på denne måten nektet adgang til skipene og dermed innreise til Norge i 2016 som følge av manglende ID og/eller visa. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med norsk politi.

Det inntraff ingen uhell som medførte alvorlig personskade i 2016.

Opplæring og proaktivt arbeid

Selskapet, ved HR-avdelingen, har i 2016 gjennomført et ekstraordinært høyt antall kurs for alle sjøansatte relatert til sjøsikkerhet, for å oppfylle de nye kravene til opplæring i den reviderte STCW 2010 (Manila) konvensjon, som trådte i kraft 1. januar 2017.

Color Line gjennomførte i 2016 en kartlegging av lover som skal etterleves i selskapet, sett i lys av samfunnets og egne rederi-interne krav, såkalt Corporate compliance. En rapport fra gruppen er avlevert og vil benyttes for videreutvikling på området fremover.

Color Line gjennomførte i 2016 også et prosjekt for å gjennomgå hvordan konsernet oppfyller krav til personvern i lys av forventede skjerpede myndighetskrav på området. Flere tiltak iverksettes for å sikre etterlevelse og dokumentere at Color Line følger gjeldende lovverk i tiden som kommer.