Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sikkerhet om bord

Vi legger stor vekt på sikkerheten om bord. For at du skal føle deg komfortabel og trygg når du reiser med våre skip, ber vi deg bruke litt tid til å gjøre deg kjent om bord og å lese denne informasjonen.

Før avreise

Av sikkerhetsmessige grunner kan gjester, bagasje og kjøretøy gjennomsøkes før ombordstigning tillates. Dersom dette nektes, kan gjesten avvises uten refusjon av betalt billettpris. Alle gjester (unntatt barn i følge med voksne) må medbringe gyldig legitimasjon.

Gassbeholdere og gassdrevne biler:

Hovedtilførsel for gass på campingvogn, bobil og lignende skal være frakoblet eller stengt før ombordkjøring, og under overfarten. Tilgangen til gassbeholderen skal være ulåst hvis mulig slik at beholdere kan fjernes i tilfelle brann. Som bekreftelse på at gassen er frakoplet/stengt merkes kjøretøyet med en lapp i frontruten før ombordkjøring.

Det er ikke tillatt å frakte løse kanner med drivstoff i kjøretøy. Ved behov for denne type frakt, må Color Line Cargo kontaktes. 

Gassdrevne biler på LPG, Hydrogen eller Biogass kan transporteres på lik linje som andre kjøretøy.

Propan og butangass for privat bruk (f.eks. for campingformål) kan medtas i sylindre på opptil 2,5 kg. (eksklusive vekten av gassbeholdere). For større volum så må Color Line Cargo kontaktes.


Elektriske artikler:
Det er ikke tillatt å benytte medbragte, elektriske apparater utenom standard innredning på lugarer eller andre steder om bord (Eks. varmekilder som riskoker, vannkoker, vaffeljern, strykejern etc.). Ved kontroll vil dette bli konfiskert (oppbevart), og kan hentes ved ankomst tilbake til Hjortnes -  mot fremvisning av kvittering.

Akutt sykdom om bord:
Overstyrmann har utvidet førstehjelpskurs og er medisinsk ansvarlig på alle Color Lines skip. Color Fantasy og Color Magic har i tillegg egen medic om bord. Om bord finnes egen sykelugar som er utrustet for å takle akutte alvorlige skader og sykdomstilfeller, som oppstår om bord. Vi gjør oppmerksom på at du er selv ansvarlig dersom du velger og reise med sykdom eller skade.

Syketransport:
Syketransport/pasienttransport må ha med egen sykepleier/lege. Medisiner og annet nødvendig utstyr til pasienten må medbringes. Det er ikke mulig å låne oksygen eller annet medisinsk utstyr om bord. Sykelugaren som finnes om bord er kun til bruk ved akutt sykdom/skade og kan ikke benyttes til pasienttransport. Kontakt Color Line Kundeservice 229 44 200 for mer informasjon.

Medisinsk oksygen:
Det er tillatt å ta med medisinsk oksygen om bord for personlig bruk. Skipene er ikke utstyrt for å gi slik assistanse utover en nødsituasjon. Gjester som trenger kontinuerlig oksygen for kroniske tilstander må selv bringe nødvendig beholdning om bord. Kontakt Color Line Kundeservice 229 44 200 dersom medisinsk oksygen skal medbringes.

Sprøytebeholdere:
Bruker du sprøyter til insulin og lignende, kontakt resepsjonen om bord for å få utlevert en sikker beholder til brukte sprøytespisser. Takk for at du viser hensyn.

Våpen:
Om våpen skal transporteres må kundesenteret kontaktes for ytterligere detaljer.

Barnevogn/rullestol:
Barnevogner og rullestoler må ikke plasseres i (lugar)korridorer om bord pga behov for frie rømningsveier.

Åpen flamme:
All bruk av åpen flamme er forbudt.

Prosedyrer:

Alarm signal:
I en nødsituasjon, vil alle om bord bli varslet med kraftige lydsignaler over hele skipet.
Alarmsignal 7 korte og 1 langt lydsignal betyr at du straks skal begi deg til samlingsstasjon. Lytt til informasjoner som blir gitt over høyttaleranlegg. Følg besetningens veiledning.

Alarmsignal/fluktplan:
Finnes oppslått i alle lugarer. For din egen sikkerhet anbefaler vi at du gjør deg kjent med denne så snart du har kommet om bord. Den forteller hvordan du skal forholde deg i en nødsituasjon, og angir fluktveiene fra din lugar til samlingsstasjonene/redningsstasjonene.

Bildekk:
Det er ikke tillatt å oppholde seg på bildekk under reisen og dørene er låst. Bildekkene er overvåket med hjelp av kameraer, med TV-monitorer på broen og i kontrollrommet.

Brannsoner:
Skipet er inndelt i brannsoner for å kunne isolere en eventuell brann innenfor et begrenset område. Åpninger i skottene (veggene) mellom brannsonene er utstyrt med branndører. Av praktiske grunner står mange av disse dørene åpne. Dørene kan lukkes fra kommandosentral på broen. De kan også lukkes lokalt ved å trykke på en bryter merket «Fire door release» ved siden av døren. Skipets besetning foretar stenging av dørene også lokalt. Noen branndører er hengslet som vanlige dører og andre er skyvedører som vanligvis er innfelt i veggen. Alle branndørene kan åpnes manuelt for å komme igjennom. Døren lukkes igjen når du slipper den. Hvordan døren åpnes er merket på eller ved døren. Bildekket er isolert fra resten av skipet som egen brannsone.

Vanntett inndeling:
For å forhindre at skipet skal få for stor krenging eller synke hvis det oppstår en stor skade på grunn av kollisjon eller grunnstøting, er skipet delt opp i mange vanntette avdelinger under hovedbildekket. Disse avdelingene er også brannsoner. Forbindelse mellom avdelingene skjer gjennom vanntette dører. De fleste av disse dørene er i områder av skipet hvor kun skipets besetning har adgang. Disse dørene kan opereres (lukkes/åpnes) fra flere sentrale steder på skipet, samt lokalt ved døren. Når dørene opereres trer kraftige ringeklokker i funksjon for å varsle at man ikke må komme nær døren når den er i bevegelse.

Stabilitet:
For å forhindre at skipet skal kantre eller få for stor krenging om det skulle komme vann på hovedbildekket er også dette dekket delt opp i vanntette avdelinger. Skipet har enten mobile skott tvers over bildekket, som er lukket når skipet er underveis, eller rom på hver side av bildekket som er oppdelt i vanntette avdelinger. Noen skip har kombinasjon av begge deler.

Brannhemmende materialer:
Alle innredningsmaterialer (tak, veggpaneler, dører, trapper etc.) er av ikke-brennbart materiale. Møbler, gardiner, madrasser etc. er laget av brannhemmende materialer.

Brannmeldere/varsling:
På strategiske steder i hele skipet er det plassert manuelle brannmeldere. Hvis du oppdager brann, eller tilløp til brann skal du umiddelbart varsle dette ved å trykke på alarmen, eller ved henvendelse til besetningen. Alarmknappene er små røde bokser merket «Brann/Fire».

Brannvarsling:
Skipet er utstyrt med avansert, automatisk brannoppdagelsessystem. Det er røykdetektorer i alle rom over hele skipet, inkludert lugarer, korridorer, oppholdsrom, lagerrom, lintøyrom, bildekk og maskinrom. Detektorene utløser alarm til alarmsentraler på broen og i maskinkontrollrom. Detektorene varsler ved meget liten røykutvikling og angir nøyaktig hvor på skipet det er røykutvikling.

Brannlag:
Utpekte mannskaper danner brannlag som har bestemte oppgaver og plikter når brannalarm inntreffer. Alle som er utpekt til å delta i brannlag er spesialutdannet som røykdykkere.

Brannslukningsutstyr:
Ombord i skipet finnes flere komplett utstyrte brannstasjoner. Vann for brannslukking er tilgjengelig over hele skipet fra en brannledning som har tilkoplede brannslanger.
Bærbare slokkingsapparater i stort antall er tilgjengelig i korridorer, oppholdsrom, på bildekk og i maskinrom.

Fastmontert slukkeanlegg:
Vannoverrislingsanlegg med dyser tilkoplet separate brannpumpesystem, er installert på bildekkene. Maskinromsområdet er utstyrt med skum eller CO2 brannslukningsanlegg. I tillegg er det også HiFog sekundæranlegg.

Brann/Sikkerhetsvakt:
Om natten blir skipet kontinuerlig gjennomgått av en brannvakt som har radiokontakt med broen og kontrollrom. Brannvaktens bevegelser blir nøyaktig registrert og kontrollert på datautskrift.

TV-overvåkning:
Bildekkene, maskinrommene og andre tekniske rom, porter (baugporter) er TV-overvåket.

Brannberedskap:
Skipets offiserer og besetning har opplæring i å slukke branner om bord i skipet. Det øves regelmessig på å evakuere/ veilede passasjerer ut av brannområdet til sikker samlingsstasjon, og å bekjempe ulike branner om bord.

Brannstasjoner:
Det er flere brannstasjoner ombord som er utstyrt med brannmannsutstyr, verktøy og røykdykkerutstyr samt kommunikasjonsutstyr.

Søk:
Bestemte medlemmer av besetningen har i en alarmsituasjon til oppgave å gjennomføre søk gjennom skipet for å forsikre seg om at ingen personer er etterlatt i lugarer, korridorer eller oppholdsrom.

Røyk:
Ved sterk røykutvikling fra brann anbefales det å holde et fuktig klede foran munn og nese. Kryp langs gulvet da det er minst røyk lavt nede.

Samlingsstasjon:
Samlingsstasjoner er steder på skipet hvor passasjerene skal samles i en nødsituasjon eller når det blir gitt ordre om å gå til samlingsstasjon. Disse er plassert på de øvre dekk i nærheten av redningsstasjonene. Når alarmsignalet høres eller det blir beordret av besetningen, skal du straks gå til nærmeste samlingsstasjon. Skipets besetning vil gi opplysninger om situasjonen og hva som videre skal skje.

Nødutgang:
Disse er spesielt merket og fører til redningsstasjonene. Merk deg hvordan skiltene for nødutganger ser ut og hvor de er plassert der du i øyeblikket oppholder deg ombord.

Redningsvester:
Ved redningsstasjonene finnes redningsvester i kasser/skap som er merket «Redningsvester» (se alarminstruks). Besetningen vil gi beskjed når vestene skal tas på og vil være behjelpelig med dette. Redningsvester for barn oppbevares også ved redningsstasjonene på alle skip og vil bli utlevert av besetningen.

Redningsstasjon:
I en nødsituasjon vil besetningen være behjelpelig med å rettlede passasjerene til redningsstasjonene hvor livbåter og redningsflåter befinner seg. Ansvarshavende offiser vil fordele passasjerene på de forskjellige
redningsstasjoner. Ombordstigning skjer kun på ordre.

MES stasjoner/livbåter/redningsflåter:
Disse er plassert på båtdekk. Den totale kapasitet i livbåtene og redningsflåtene tilsvarer 25 % mer enn det totale antall personer det er tillatt å ha om bord.

Øvelser:
Alle besetningsmedlemmer deltar i ukentlige øvelser. Det trenes og instrueres i brann- og havaribekjempelse, søksplan, nødutganger, nødkommunikasjon samt bruk av alle redningsredskaper.
En gang per måned blir det avholdt en hovedredningsøvelse hvor alt sikkerhets-utstyr blir testet med bl.a. utsetting av livbåter/redningsflåter.
Skipets røykdykkere blir trenet av brannteknisk fagpersonell under realistiske forhold ved øvingsfasiliteter på land. I tillegg er offiserene og et stort antall av mannskapene utdannet i førstehjelpsbehandling.

Miljø:
Color Line har en målrettet miljøpolitikk og arbeider aktivt med å bekjempe forurensning ved bl.a. å bruke olje med meget lavt svovelinnhold, og kildesortering av avfall som blir sendt til videre behandling på land. Vi anmoder våre passasjerer om å ikke kaste noe avfall over bord, men i avfallsbeholdere, slik at vi kan levere dette til mottak på land.

Røykeforbud:
Det er absolutt forbud mot å røyke på lugarene. Vær ellers omhyggelig med å slukke sigaretter kun i dertil egnet askebeger.

Røyking ombord:
Hele skipet er røykfritt innendørs, bortsett fra dedikerte røykesoner (dette gjelder også for el-sigaretter).

Heiser:
I en alarmsituasjon vil alle heiser om bord normalt settes ut av funksjon. Trappeoppganger må da benyttes. Funksjonshemmede vil i en slik situasjon bli spesielt tatt vare på av besetningen.

Hærverk:
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at det ifølge norsk lov er straffbart å utøve hærverk på sikkerhetsutstyret om bord. Det vil bli krevet erstatning for ødelagt utstyr. Hærverk medfører politianmeldelse.

Språk:
Alle offiserene på Color Lines skip er norske. Den øvrige besetning er hovedsakelig norsk. Alle behersker norsk og engelsk språk.

Startgass/booster:
Det er ikke tillatt å benytte startgass eller booster for å starte kjøretøy om bord på våre skip.

Gjør deg kjent med våre prosedyrer

  1. Studer nøye den FLUKT-PLAN/ALARM INSTRUKS som er slått opp i din lugar.
  2. Merk deg HOVEDFLUKTVEI og ALTERNATIV FLUKTVEI fra din lugar og prøve og gå disse.
  3. Merk deg hvordan skiltene som markerer fluktveien til samlingsstasjonene ser ut.
  4. Gjør det til en vane å observere all sikkerhetsmessig skilting om bord på skipet der du i øyeblikket befinner deg.
     

Sikkerhetsvideoer